Inapoi la Engleza

Alphabet and Pronunciation - Alfabetul si Pronuntie

Alfabetul englez (the alphabet) contine 26 de litere, dintre care 5 vocale (a, e, i, o, u), 2 semivocale (w, y) si 19 consoane.
Literele alfabetului, luate singure, se citesc in felul urmator:

a [ei]        g [dji]        n [en]        u [iu]       
b [bi] h [eit?] o [ou] v [vi]
c [si] i [ai] p [pi] w [dablj]
d [di] j [djei] q [kju] x [eks]
e [i] k [kei] r [aã] y [uai]
f [ef] l [el] s [es] z [zed]
m [em] t [ti]

In limba engleza, cuvintele se pronunta diferit de cum se scriu. Consoanele se protunta toate aproape ca in romaneste, dar vocalele se pronunta foarte diferit, dupa cum puteti vedea in exemplele pentru fiecare vocala de mai jos:

A - se pronunta:

1. ei in cuvinte precum:
   - name [neim] = nume
   - paper [peipã] = hartie

2. e in cuvinte precum:
   - and [end] = si
   - Andy [endi] = Andi (nume propriu)

3.æ ce reprezinta un sunet intre "a" si "e", deschizand gura pentru "a" si pronuntand "e"; ca in cuvintele:
   - flag [flæg] = steag
   - map [mæp] = harta

4. un o lung (marcat o:), ca in:
   - all [o:l] = tot, toti, toate
   - small [smo:l] = mic, mica

5. i in cuvinte precum:
   - climate [klaimit] = clima
   - village [vilidj] = sat

6. ã (marcat ã:), ca in:
   - after [aftã:] = dupa
   - beggar [begã:] = cersetor

E - se pronunta

1. I accentuat in cuvinte ca:
   - meter [mitã] = conteaza
   - serious [siriã] = serios

2. e in cuvinte ca:
   - bed [bed] = pat
   - red [red] = rosu

3. i scurt in cuvinte precum:
   - begin [bigin] = a incepe

I - se pronunta

1. i in cuvinte precum:
   - big [big] = mare
   - milk [milc] = lapte

2. ai in cuvinte ca:
   - Friday [fraidi] = vineri
   - time [taim] = timp

3. ã lung (marcat ã:), ca in:
   - bird [bã:d] = pasare
   - first [fã:st] = primul

O - se pronunta

1. o scurt, in cuvinte precum:
   - dog [dog] = caine
   - lock [lok] = a incuia

2. o lung (marcat o:), ca in:
   - horse [ho:s] = cal
   - storm [sto:m] = furtuna

3. ou ca in:
   - alone [ãloun] = singur
   - open [oupn] = deschis

4. a scurt, inchis (marcat ^). Se pronunta un "a" scurt in asa fel incat varful limbii sa atinga cerul gurii. Exemplu cuvinte:
   - done [d^n] = facut
   - glove [gl^v] = manusa

5. u lung (marcat u:), ca in:
   - two [tu:] = doi
   - prove [pru:v] = a dovedi

6. wa (ua) in cuvinte precum:
   - one [wan] = unu
   - once [wans] = odata

7. ã in cuvinte ca:
   - lemmon [lemãn] = lamaie
   - tailor [teilã] = croitor

8. nu se pronunta in cuvinte ca:
   - lesson [lesn] = lectie
   - season [sizn] = anotimp

U - se pronunta

1. u lung (marcat u:) in cuvinte precum:
   - true [tru:] = adevar
   - rule [ru:l] = regula

2. iu in cuvinte ca:
   - duty [diuti] = datorie
   - pupil [piupl] = elev, eleva

3. "a" inchis spre un "ã" slab, ca in:
   - dust [daãst] = praf
   - umbrella [aãmbrela] = umbrela

4. ã lung (marcat ã:), in cuvinte ca:
   - fur [fã:] = blana
   - nurse [nã:s] = sora medicala

5. i ca in:
   - business [bisnis] = afacere
   - minute [minit] = minut

6. e scurt in cuvinte precum:
   - nature [neitã:] = natura
   - Saturday [s?tã:dei] = sambata

Y - se pronunta

1. i in cuvinte ca:
   - city [siti] = oras
   - merry [meri] = vesel

2. ai in cuvinte precum:
   - fly [flai] = a zbura
   - sky [skai] = cer

OBS! Toate vocalele marcate fonetic cu doua puncte (:) reprezinta sunete lungi.

urmatoarea
Cursul ofera informatii despre limba engleza.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in limba engleza, fara taxa de participare.