Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Evidenta cheltuielilor proiectului

Cheltuieli în cadrul proiectelor

- Cheltuieli eligibile
Cheltuieli realizate de catre un Beneficiar, aferente proiectelor finantate în cadrul programelor operationale, care pot fi finantate atât din instrumente structurale, cât si din bugetul de stat si/sau contributia proprie a Beneficiarului

- Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli inerente realizarii proiectelor finantate din instrumentele structurale în cadrul programelor operationale, care nu pot fi finantate din instrumentele structurale, conform reglementarilor comunitare si nationale

Regulamentul financiar intrat in vigoare la 01.01.2013 obliga beneficiarii sa declare costurile în conformitate cu practicile lor contabile uzuale în materie de costuri, sub rezerva respectarii unor conditii minime care sunt concepute pentru a se aplica majoritatii practicilor11, în conformitate cu principiul acceptarii costurilor medii de personal care este deja prevazut în programele cadru de cercetare anterioare.
Beneficiarii care doresc sa obtina asigurarea ca practicile lor contabile îndeplinesc conditiile prevazute de autoritatea finantatoare si ca sumele astfel declarate nu vor fi contestate ex post, pot solicita, pe baza voluntara, aprobarea metodei pe care intentioneaza sa o aplice.

Costurile eligibile sunt costurile suportate efectiv de beneficiar si care îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
1. sunt suportate pe durata actiunii sau a programului de lucru, cu exceptia costurilor legate de rapoartele finale si de certificatele de audit;
2. sunt indicate în bugetul total estimat al actiunii sau al programului de lucru;
3. sunt necesare pentru realizarea actiunii sau a programului de lucru care face obiectul grantului;
4. pot fi identificate si verificate, în special fiind înregistrate în contabilitatea beneficiarului si stabilite în conformitate cu normele contabile aplicabile în tara în care este stabilit beneficiarul si cu practicile obisnuite de contabilitate analitica ale beneficiarului;
5. respecta dispozitiile legislatiei fiscale si sociale aplicabile;
6.sunt rezonabile, justificate si respecta principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce priveste economia si eficienta.
Cererile de propuneri de proiecte specifica categoriile de costuri eligibile pentru fiecare proiect sau oparatiune pentru care se aplica.

Conditii de eligibilitate a cheltuielilor
Conditii generale de eligibilitate:
- efectiv platita în cadrul unui proiect eligibil aprobat, ce are la baza un acord de finantare, semnat între AM/OI si beneficiar;
- platita în perioada cuprinsa între data semnarii acordului de finantare si 31 decembrie 2015 (exceptii);
- sa fie însotita de documente justificative, conform reglementarilor nationale în vigoare;
- respecta principiile unui management financiar riguros: utilizarea eficienta a fondurilor din punct de vedere a costurilor si a tehnologiei utilizate;
- necesara pentru derularea proiectului;
- conformitate cu prevederile în vigoare ale legislatiei nationale si comunitare si cu contractul de finantare;
- încadrare în lista cheltuielilor eligibile aferente programului operational si axei prioritare în cadrul careia este finantat proiectul

Cheltuieli neeligibile

FEDR
- cheltuieli privind dobânzile;
- achizitionarea de terenuri cu o valoare mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului. Exceptional si justificat, AM poate admite >10% pentru proiectele cu privire la protectia mediului;
- dezmembrarea centralelor nucleare;
- taxa pe valoarea adaugata recuperabila;
- cheltuielile pentru locuinte sunt eligibile numai pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeana la 1 mai 2004 sau dupa aceasta data si în urmatoarele conditii:
1. cheltuielile sunt programate în cadrul unei operatiuni integrate de dezvoltare urbana sau al unei axe prioritare pentru zonele afectate sau amenintate de o deteriorare fizica si de excluderea sociala;
2. cheltuielile sunt limitate la:
- locuintele multifamiliale sau
- imobilele apartinând autoritatilor publice sau exploatantilor fara scop lucrativ care sunt destinate familiilor cu venit mic sau persoanelor cu nevoi speciale.

FSE
- TVA recuperabila;
- achizitia de bunurilor imobile
- cheltuieli privind dobânzile;
- investitiile în masini, dispozitive si echipamente a caror valoare totala depaseste 10% din costul proiectului;

Fondul de Coeziune:
- TVA recuperabila
- Cheltuieli privind dobânzile;
- achizitionarea unor terenuri la o suma mai mare cu 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect;
- locuinta;
- dezmembrarea centralelor nucleare.

Verificarea cheltuielilor
Beneficiarul:
- are obligatia de a pune la dispozitia AM, OI, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene si oricarui alt organism abilitat sa verifice modul de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere si în termen, documentele solicitate si sa asigure toate conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului.
- se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la:
a. sistemele informatice,
b. bunurile achizitionate,
c. toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului.
Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel încât sa permita verificarea lor.
Beneficiarul este obligat sa informeze AM si OI cu privire la locul arhivarii documentelor.

Pastrarea documentelor
Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare si nationale, pe o perioada de 3-5 ani de la închiderea oficiala a programului operational în cadrul caruia este finantat Proiectul (31 dec 2021 pentru perioada de programare 2007-2013).
Pastrarea documentelor, control, audit, nereguli
Beneficiarul este obligat sa asigure accesul neîngradit al urmatoarelor institutii la documentele proiectului:
- Autoritatile nationale cu atributii de verificare, control si audit,
- Curtea Europeana de Conturi
- Oficiul European pentru Lupta Antifrauda - OLAF
- Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF
în limitele competentelor care le revin si în cazul in care acestea efectueaza verificari/controale/audit la fata locului si solicita declaratii, documente, informatii.
În cazul nerespectarii prevederilor mentionate, beneficiarul este obligat sa restituie întreaga suma primita, aferenta proiectului, reprezentând asistenta financiara nerambursabila din instrumente structurale, cofinantarea si finantarea contravalorii TVA platite din fonduri de la bugetul de stat, dupa caz, inclusiv dobânzile/penalizarile aferente.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.