Inapoi la Expert Accesare Fonduri Europene

Procesul de selectie a proiectelor finantate din fonduri europene

Etape ale procesului de selectie:
- verificarea conformitatii administrative
- verificarea eligibilitatii
- evaluarea tehnica si financiara
Documente utilizate în procesul de selectie: Grile de verificare si evaluare
- sunt documente publice, ce reflecta transparenta în procesul de evaluare
- asigura echitatea si tratamentul corect si egal al candidatilor
- potentialii beneficiari înteleg mai bine asteptarile finantatorului
- instrumente în procesul de elaborare a proiectului
- solicitantii se confrunta cu urmatoarele probleme:
a. Nu acorda suficienta atentie grilelor
b. Nu inteleg criteriile de evaluare
În procesul de evaluare se utilizeaza 3 categorii de criterii, corespunzatoare celor 3 etape ale procesului de selectie:
- criterii de conformitate administrativa
- criterii de eligibilitate
- criterii de evaluare tehnica si financiara

Doar în cazul PO Regional: criterii de evaluare strategica criteriile detaliate, concrete din cadrul celor 3 categorii mentionate sunt diferite de la un program operational la altul / de la o cerere de oferte de proiecte la alta
Criteriile sunt prezentate întotdeauna în Ghidul solicitantului, fie în textul acestuia, fie în anexa; de asemenea, în ghid se prezinta si ponderea acordata pentru criteriile de evaluare tehnica si financiara.

Criterii de conformitate administrativa
- cele mai simple criterii din cadrul procesului de selectie
- proiect conform din punct de vedere administrativ trebuie sa îndeplineasca toate conditiile prezentate în Ghidul solicitantului, în mod cumulativ
- neîndeplinirea uneia dintre conditii cele doua tipuri de actiuni:
a. autoritatea competenta cere solicitantului completarea dosarului într-un anumit termen (de regula, 48 ore de la comunicare); transmiterea informatiilor/documentelor solicitate în termenul limita indicat conduce la introducerea proiectului în faza de verificare a eligibilitatii; netransmiterea în timp a informatiilor solicitate duce la eliminarea proiectului din procesul de selectie, ca fiind neconform administrativ
b. autoritatea competenta respinge dosarul ca fiind neconform administrativ.
- criteriile de conformitate administrativa nu se puncteaza, ci se bifeaza cu "Da" sau "Nu"
- se refera, în general, la aspecte cum ar fi:
a. Forma de transmitere a documentelor (electronic/ în plic; în limba româna; copie/ copie legalizata/ original etc.)
b. Prezentarea cererii de finantare si a anexelor în formatul standard
c. Prezentarea tuturor anexelor solicitate în Ghidul solicitantului
d. Numarul de exemplare în care se depun documentele

Criterii de eligibilitate
- proiectele care trec de verificarea conformitatii administrative ajung la verificarea eligibilitatii
- proiect eligibil care sa îndeplineasca toate criteriile prezentate în Ghidul solicitantului, în mod cumulativ.
În aceasta faza pot aparea doua categorii de probleme:
a. constatarea neîndeplinirii unuia dintre criterii - atrage respingerea proiectului ca neeligibil;
b. Informatiile prezentate sunt neclare si nu permit verificarea clara a criteriilor - autoritatea competenta cere solicitantului clarificarea aspectului/ aspectelor asupra carora nu se poate lua o decizie, într-un anumit termen (de regula, 48 ore de la comunicare); transmiterea informatiilor/documentelor solicitate în termenul limita indicat si confirmarea eligibilitatii conduc la transmiterea proiectului în faza de evaluare tehnica si financiara; netransmiterea în timp a informatiilor solicitate duce la eliminarea proiectului din procesul de selectie.
Criteriile de eligibilitate nu se puncteaza, ci se bifeaza cu "Da" sau "Nu"
Aceste criterii se refera, în general, la aspecte cum ar fi:
1. Eligibilitatea solicitantului si, daca e cazul, a partenerilor :
- Nationalitate
- Categoria juridica din care fac parte
- Minim de experienta/ capacitate financiara
- Obiect de activitate
- Dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra unor bunuri
2. Eligibilitatea proiectului :
- Valoarea minima/ maxima a bugetului total/ cheltuielilor eligibile/ cofinantarii
- Loc de desfasurare
- Tipuri de activitati
- Durata
- Grup-tinta

Criterii de evaluare tehnica si financiara
- proiectele eligibile sunt evaluate tehnic si financiar
- criteriile sunt apreciate pe baza unor aspecte complexe, primind diferite punctaje, în functie de masura în care îndeplinesc cerintele corespunzatoare din Ghidul solicitantului
- cereri de oferte de proiecte au punctaje maxime aferente fiecarei sectiuni a grilei de evaluare si, adeseori, punctaje minime pentru unele dintre sectiunile respective
- seturi de criterii:
Relevanta proiectului
- Masura în care obiectivele proiectului corespund problemelor, nevoilor si prioritatilor reale ale grupurilor tinta si ale beneficiarilor carora proiectul li se adreseaza.
- Se determina în functie de:
a. Contributia la strategiile guvernamentale;
b. Concordanta cu alte strategii (institutionale, locale, regionale, nationale);
c. Contributia la realizarea obiectivelor specifice ale axelor prioritare ale PO carora se adreseaza;
d. Interactiuni/complementaritati cu alte programe sau proiecte;
e. Optiunile pentru rezolvarea problemelor;
f. Valoarea adaugata.
Metodologie
- Activitatile sunt potrivite, practice si în concordanta cu obiectivele si rezultatele asteptate asteptate
- Gradul de implicare si participare la activitati a grupului tinta este adecvat
- Responsabilitatile sunt distribuite între parteneri în mod adecvat
- Indicatorii si metodele pentru monitorizarea si evaluarea proiectului sunt bine definite
- Comunicarea si raportarea sunt definite
Sustenabilitate
- Rezultatele estimate ale actiunii au un impact sustenabil
- Exista efect multiplicator
- Factori care asigura sustenabilitatea:
- Capacitate institutionala si de management: capacitatea si vointa institutiilor de implementare/ a beneficiarilor de a pastra beneficiile proiectului dupa perioada de implementare.
- Viabilitate economica si financiara: beneficiile proiectului depasesc costurile si proiectul reprezinta o investitie viabila pe termen lung
Buget
- Cât de bine corelate sunt costurile estimate cu activitatile proiectului?
- Cât de realist sunt estimate costurile?
- Cât de satisfacator este raportul cost/ beneficii în cadrul proiectului?
Capacitatea financiara si operationala
- au solicitantul/ partenerii
- resursele materiale
- resursele umane
- experienta organizationala
-capacitatea financiara necesare implementarii proiectului?

Criterii de evaluare strategica a proiectelor - numai în cazul PO Regional proiectele care se încadreaza la evaluarea tehnica în punctajul stabilitatii criteriile care se folosesc în aceasta faza sunt urmatoarele:
- Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;
- Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
- Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de accesare al fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.