Inapoi la Achizitii Publice

Reguli de participare la procedura de atribuire

Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.

Participarea atelierelor protejate:
Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajeaza sa îndeplineasca contractul în contextul unor programe de angajare protejata, în cadrul carora majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati, care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesionala în conditii normale.

Asocierea între operatorii economici:
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna îndeplinire a contractului.

Subcontractarea:
Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. În cazul în care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Ofertarea pe mai multe loturi:
Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.

Întreprinderile afiliate:
Prin întreprindere afiliata se întelege orice subiect de drept:
a) asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
b) care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.
Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.