Inapoi la Achizitii Publice

Continutul caietului de sarcini/documentatiei descriptive

Documentatia descriptiva se utilizeaza în cazul aplicarii procedurii de atribuire "dialog competitiv" sau "negociere", cu cele doua forme ale sale.
Caietul de sarcini contine, în mod obligatoriu, specificatii tehnice, care reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, în mod obiectiv, în asa maniera încât sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.
Specificatiile tehnice definesc, dupa caz:
1. cerinte privind impactul asupra mediului înconjurator,
2. siguranta în exploatare,
3. dimensiuni,
4. terminologie,
5. simboluri,
6. teste si metode de testare,
7. ambalare, etichetare,
8. marcare si instructiuni de utilizare a produsului,
9. tehnologii si metode de productie,
10. sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
11.în cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire:
11.1. la prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor,
11.2. la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de executie,
11.3. la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, în functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau specifice, în legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari.

Fara a aduce atingere reglementarilor tehnice nationale obligatorii, în masura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractanta are obligatia de a defini specificatiile tehnice:
a) fie prin referire, de regula în urmatoarea ordine de prioritate:
(1) la standarde nationale care adopta standarde europene,
(2) la omologari tehnice europene,
(3) la standarde internationale sau
(4) la alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu exista, atunci specificatiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor. Orice astfel de referire trebuie sa fie însotita de mentiunea sau echivalent;
b) fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, care trebuie sa fie suficient de précis descrise încât sa permita ofertantilor sa determine obiectul contractului de achizitie publica, iar autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv;
c) fie atât prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevazute la lit. b), cât si prin referirea la standardele, omologarile tehnice, specificatiile tehnice comune, prevazute la lit. a), ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de performanta si cu cerintele functionale respective;
d) fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevazute la lit. b), pentru anumite caracteristici, si prin referirea la standardele sau omologarile tehnice, prevazute la lit. a), pentru alte caracteristici.

Cazul 1:
În cazul în care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul de sarcini, optând pentru modalitatea de la lit. a), atunci nici o oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca produsele sau serviciile prevazute în propunerea tehnica nu sunt conforme cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea tehnica prezentata satisface într-o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante definite prin specificatiile tehnice.

Cazul 2:
În cazul în care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, atunci nici o oferta nu poate fi respinsa daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca produsele, serviciile sau lucrarile oferite asigura îndeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu:
a) un standard national care adopta un standard european;
b) o omologare tehnica europeana;
c) o specificatie tehnica comuna utilizata în Comunitatea Europeana;
d) un standard international;
e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.

Atât în cazul1, cât si în cazul 2, un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate îl poate reprezenta:
- dosarul tehnic al producatorului sau
- un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dupa caz, un laborator neutru de încercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica:
- o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special,
- o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie,
- o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Prin exceptie, se admite o astfel de indicatie, dar numai în mod exceptional, în situatia în care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului contractului nu este posibila si numai însotita de mentiunea sau echivalent.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.