Inapoi la Achizitii Publice

Continutul documentatie de atribuire

Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza în cadrul documentatiei de atribuire orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel putin:
1. informatii generale privind autoritatea contractanta, în special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare;
2. instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie îndeplinite în legatura cu participarea la procedura de atribuire;
3. daca sunt solicitate, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie;
4. caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata în cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
5. instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
6. informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câstigatoare;
7. instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
8. informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;
9. institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare si la protectia mediului;
10. regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari sau de servicii, sau precizarea institutiilor competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective;
11. solicitarea facuta de autoritatea contractanta catre operatorii economici, ca acestia sa mentioneze în oferta prezentata faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.