Inapoi la Resurse Umane Revisal

Salarizarea personalului

Sistemul de salarizare al personalului din societati comerciale si regii autonome.
În anul 1991 a fost adoptata Legea nr.14/1991 a salarizarii care a instituit sistemul de negociere colectiva si individuala a drepturilor salariale.
Codul Muncii abroga aceasta lege, preia normele acesteia si reglementeaza urmatoarele aspecte ale salarizarii:
- prevede dreptul fiecarei persoane la un salariu în bani convenit la încheierea contractului individual de munca. Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatii,sporuri, precum si alte adaosuri;
- salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat în raport cu calificarea, importanta si complexitatea lucrarilor, pregatirea si competenta profesionala;
- salariul de baza, adaosurile si sporurile sunt confidentiale. În scopul apararii intereselor salariatilor, confidentialitatea nu poate fi opusa sindicatelor/reprezentantilor salariatilor;
- interzice discriminari salariale pentru orice considerente;
- sistemul de salarizare se stabileste în raport cu forma de organizare a angajatorului, modul de finantare si caracterul activitatii. Sistemul de salarizare al personalului din institutiile publice se stabileste prin lege, cu consultarea sindicatelor;
- nivelul salariilor se stabileste, în cazul societatilor comerciale si regiilor autonome, prin negocieri colective cu ocazia încheierii contractului colectiv de munca, respectiv a contractului individual de munca, fapt care permite realizarea unui echilibru între nevoile salariatilor si resursele agentilor economici;
- nivelul salariului de baza nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe tara stabilit prin H G. Salariul de baza minim brut pe tara este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului;
- pentru salariatii carora angajatorul, conform contractului colectiv de munca sau individual de munca, le asigura hrana, cazare sau alte facilitati, suma în bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decât salariul minim brut pe tara;
- plata salariului se face cel putin o data pe luna, la data stabilita în contractual individual de munca, contractul colectiv de munca sau regulamentul intern, dupa caz. Plata salariului se poate face si prin virament într-un cont bancar, în cazul în care aceasta modalitate este prevazuta în contractul colectiv de munca aplicabil;
- întârzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune - interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului;
- în caz de deces al salariatului, drepturile salariale se platesc, în ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori sau parintilor defunctului iar în lipsa acestora, mostenitorilor în conditiile dreptului comun;
- plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata/altor documente justificative. Acestea se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator (50 de ani);
- dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. Termenul de prescriptie este întrerupt în cazul în care intervine o recunoastere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului (art.166 din Codul Muncii).
În temeiul reglementarilor prevazute de art.161 alin.(3) din Codul Muncii, contractul colectiv de munca unic la nivel national prevede ca pentru munca prestata salariatul are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului individual de munca. La unitatile producatoare de bunuri o parte din salariu poate fi platit si în natura. Plata în natura, stabilita prin negocieri colective în unitati, nu poate depasi 30% din salariu.
Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se negociaza un salariu brut minim pe unitate si coeficienti minimi de ierarhizare pe categorii de salariati.
Modificarea salariilor negociate nu se poate face mai înainte de împlinirea unui an de la negocierea anterioara.
În conditiile cresterii preturilor si tarifelor, protectia veniturilor salariale se realizeaza prin sistemul de indexare, compensare a salariilor stabilite prin hotarâri ale guvernului prin consultarea sindicatelor si a patronatului.
Contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca reglementeaza prin negociere si acordarea drepturilor de delegare în tara: decontarea cheltuielilor de transport, cazare si nivelul diurnelor de delegare.
Nivelul minim al diurnei de delegare este stabilit prin acte normative pentru institutiile publice (Hotarârea Guvernului ).
Adunarea Generala a O.N.U. din 10.12.1948 adoptând Declaratia Universala a Drepturilor Omului declara ca " oricine munceste are dreptul la un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu demnitatea umana".
Conform Conferintei Nr.95/1949 a Organizatiei Internationale a Muncii "salariul reprezinta suma de bani data de patronat salariatului în temeiul unui contract individual de munca pentru munca efectuata sau ce ar trebui efectuata sau pentru serviciile efectuate sau ce ar trebui efectuate".
Codul Muncii (L53/20003) la titlul 4 - prevederi:
- pentru munca prestata în conditiile CIM fiecare persoana are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului;
- salariul cuprinde :
- a) salariul de baza (SB);
- b) adaosuri si sporuri la salariu.
a) SB se stabileste în raport cu:
- calificarea personala;
- importanta muncii;
- complexitatea lucrarilor de efectuat;
- pregatirea si competenta profesionala.
b) adaosuri si sporuri:
- se acorda în functie de: - rezultatele obtinute;
- conditiile concrete în care se lucreaza;
- vechimea în munca.
- se iau în calcul la stabilirea drepturilor ce se determina în raport cu salariul, în masura în care au caracter de continuitate si sunt prevazute de lege.
Drepturile salariale nereclamate se prescriu în termen de trei ani de la data datorarii (art.166/CM).

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de resurse umane si revisal.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul resurselor umane si revisal, fara taxa de participare.