Inapoi la Resurse Umane Revisal

Salariatul - Notiuni generale

Codul Muncii (CM) acorda o atentie deosebita necesitatii de a se utiliza rational, deplin si eficient resursele umane, ceea ce implica o crestere permanenta a calitatii instructiei si educatiei, a calificarii si policalificarii.
Inspectorul de resurse umane (IRU) are prioritar printre atributiuni si pe aceea de a veghea si interveni cu propuneri concrete privind respectarea drepturilor angajatilor cât si masuri de a îsi îndeplini îndatoririle.
Disciplina muncii înglobeaza toate regulile de comportare obligatorii pentru toti membrii unei colectivitati.
În baza CM, a altor acte normative cu caracter general, organele de conducere ale unitatilor trebuie sa elaboreze "Regulamentul de ordine interioara", (în CM se prevede ca ROI sa se realizeze în maxim 60 de zile de la înfiintarea unitatii).
Conditie pentru respectarea prevederilor ROI revine întocmirii principiale si corecte a documentului "Fisa postului" pentru fiecare angajat si concomitent aplicarea cu consecventa a unui sistem unitar de recompense si sanctiuni disciplinare.
SALARIUL
- reprezinta expresia baneasca a valorii fortei de munca;
- este suma de bani data de patronat salariatului în baza unui contract de munca;
- este reprezentat de 2 indicatori fundamentali:
salariul nominal - suma de bani pe care o primeste angajatul ca plata a muncii sale;
salariul real - cantitatea de bunuri (servicii) ce pot fi cumparate la un moment dat cu ajutorul salariului nominal.
Formele salarizarii:
- salarizarea în regie sau pe unitate de timp;
- salarizarea în acord care poate fi: direct, indirect si progresiv;
- salarizarea pe baza de tarif fix sau cote procentuale;
- salarizarea în alte forme prevazute de lege.
RECOMPENSE:
- multumiri verbale sau în scris;
- acordare de trepte sau garantii la salariu cu reducere de termen;
- gratificatii, premii si recompense banesti;
- ordine, medalii, titluri de onoare, inscriptii, plachete;
- înscrierea pe placa sau în cartea de onoare a unitatii.
SANCTIUNI DISCIPLINARE (de revazut cap 2.4 Disciplina muncii
RASPUNDEREA MATERIALA (RM) - art.269 - 275 din L53/2003:
RM consta în obligatia oricarui salariat de a repara în limitele prevazute lege prejudicial cauzat unitatii din vina sa sau în legatura cu munca sa.
Angajatorul este obligat sa despagubeasca salariatul care a suferit un prejudiciu material din pricina acestuia. Daca angajatorul refuza, salariatul se poate adresa instantei.
FUNCTIILE RM:
- sa apere patrimoniul unitatii de actiunile propriilor salariati;
- sa ocroteasca interesele personale ale salariatilor privind limitarea raspunderii la paguba efectiva, obligând unitatea sa dovedeasca existenta pagubei si vinovatia persoanei care a cauzat-o înlaturând solidaritatea;
- inadmisibilitatea raspunderii pentru pierderi inerente procesului de productie si pentru pagube provocate de riscul normal de serviciu.
Recuperarea pagubei se face printr-o cota limitata din salariu fara a afecta resursele de existenta ale salariatilor sau bunurile lor mobile sau imobile.
Conform art 273 din Codul muncii, suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare ce nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi, impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza , jumatate din salariul net. Daca CIM inceteaza înainte ca salariatul sa îl fi despagubit pe angajator si cel în cauza se încadreaza la un alt angajator ori devine functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de catre angajatorul pagubit.
Daca persoana în cauza nu s-a încadrat în munca la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, în conditiile Codului de procedura civila.
Art. 275. - În cazul în care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul sepoate adresa executorului judecatoresc în conditiile Codului de procedura civila.
Recuperarea se face printr-o procedura speciala, mai operativa, cu termen de decadere sau prescriptie mai scurte (ex: cercetarea administrativa privind cauzele trebuie facuta în termen de 60 de zile de le data de când conducatorul a fost înstiintat de producerea pagubei).
CONDITIILE RM:
Pentru a se stabili RM în sarcina unui angajat trebuie îndeplinite cumulativ conditiile:
a) calitatea de angajat la unitatea pagubita a celui ce a produs paguba;
b) fapta ilicita si personala a salariatului sa fie savârsita în legatura cu munca sa comisiv sau omisiv;
c) prejudiciul cauzat unitatii sa fie stabilit cu corectitudine;
d) sa fie stabilit raportul de cauzalitate între fapta ilicita a salariatului si paguba produsa;
e) vinovatia angajatului sa fie clara si reala.
CAUZE CARE ÎNLATURA CARACTERUL ILICIT SI EXONEREAZA DE RASPUNDERE:
a) executarea unor obligatii legale sau contractuale, respectiv a ordinului de seviciu;
când ordinul este vadit ilegal sau inoportun cel care l-a primit spre executare este obligat sa-l sesizeze în scris de la cel care îl emana sau catre forul tutelar;
b) starea de necesitate este împrejurarea în care autorul savârseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent, integritatea corporala sau viata sa sau a altora;
c) riscul normal de serviciu reprezinta scazamintele naturale la produsele alimentare, carburanti, lubrifianti sau rebuturile de fabricatie;
d) cazul fortuit sau de forta majora: intemperii, dezastre naturale, etc.

urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de resurse umane si revisal.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul resurselor umane si revisal, fara taxa de participare.