Inapoi la Contabilitate Primara

Notiuni Generale

Conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, contabilitatea este o activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea presoanelor fizice si juridice […] trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.
Contabilitatea este procesul prin care informatiile financiare a unei entitati sunt înregistrate, clasificate, sumarizate, interpretate si comunicate.
Auditarea, o disciplina înrudita, este procesul de analiza independenta a raportarilor financiare cu scopul exprimarii unei opinii referitoare la corectitudine si respectarea principiilor contabile general acceptate.
Practicantii contabilitatii se numesc contabili. Contabilii cu experienta pot fi atestati de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati drept Contabil Autorizat, Expert Contabil sau Cenzor independent, Auditor, Evaluator.
Înregistrarile care se efectueaza zilnic constituie Contabilitatea primara.
Contabilitatea este o componenta a sistemului informational economic. Evidenta cronologica si sistematica a informatiilor economice se face pe baza documentelor justificative, având ca modalitate de exprimare si evaluare etalonul banesc.
- Documente justificative (primare)
Documentele justificative stau la baza înregistrarii în contabilitate. Orice operatie economica sau financiara trebuie consemnata în momentul efectuarii ei în documente justificative care cuprind urmatoarele elemente principale :
1. Denumirea documentului
2.Denumirea si sediul unitatii care l-a întocmit
3. Nr. si data întocmirii documentului
4. Continutul operatiunii economice (procese legate de obtinerea produselor) sau financiare (procese legate de bani)
5. Mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei economice si financiare (când este cazul);
6. Datele cantitative si valorice aferente operatiei economice si financiare efectuate;
7. Numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiei economice si financiare patrimoniale, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor în drept sa aprobe operatiile respective, dupa caz;
8. Alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiilor în documente justificative
Rolul documentelor contabile este acela de înregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor efectuate.
Relatia documentelor justificative cu contabilitatea este cu dublu sens: pe de o parte, toate documentele justificative sunt reflectate în contabilitate reflectându-se o imagine sintetica a operatiunilor, iar pe de alta parte toate înregistrarile din contabilitate trebuie sa aiba la baza un document justificativ.
Înscrierea datelor în documente se face cu cerneala, cu pasta de pix, cu masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul. Nu sunt admise stersaturi.
Eventualele erori se corecteaza prin taierea cu o linie a cifrei sau a textului gresit, deasupra careia se trece cifra sau textul corect. Corectura se efectueaza pe toate exemplarele si este confirmata de persoana sau persoanele care au efectuat corectura mentionându-se si date când aceasta a fost efectuata. Nu sunt admise corecturi în documentele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau justifica numerarul.
În cazul operatiunilor de predare-primire, eventualele erori vor fi confirmate atât de persoana care preda cât si de persoana care primeste.
Documentele justificative se pot clasifica dupa mai multe criterii, astfel:
a. Dupa rolul lor:
- documente primare;
- documente cumulative (centralizatoare);
- registre contabile.
b. Dupa modul de circulatie:
- documente cu format tip prestabilit;
- documente cu format liber.
c. Dupa aria de utilizare:
- documente comune pe economie;
- documente specifice unor anumite domenii de activitate.
d. Dupa regimul de circulatie:
- documente cu regim special;
- documente cu regim normal.
Un rol important îl au documentele cu regim special pentru ca acestea prezinta o serie de particularitati de circulatie:
- se obtin numai dintr-o sursa autorizata sa le distribuie, care aplica sistemul national unic de numerotare si înseriere, sub directa supraveghere a R.A. Imprimeria Nationala;
- obligatia pastrarii documentelor într-o gestiune distincta si obligatia de a întocmi fise de magazie pentru documente cu regim special pentru fiecare tip de document;
- obligatia de a declara nule documentele cu regim special distruse sau pierdute si de a publica seriile în Monitorul Oficial, partea a III-a;Datorita amplificarii fenomenului de trafic cu documente false, Ministerul Finantelor emite la anumite intervale de timp acte normative cuprinzând seriile documentelor declarate nule.
Dupa destinatie, documentele se pot clasifica în:
1. documente de evidenta a mijloacelor fixe: constructiile, masinile, utilajele, mijloacele de transport se înscriu în evidenta în baza facturilor, avizelor de însotire a marfii, avizelor de expeditie si procesul verbal de receptie finala, iar pe tot parcursul functionarii în unitate se întocmeste fisa mijlocului fix în care gasim date privind denumirea, valoarea de inventar, reparatii efectuate.
Toate mijloacele fixe se regasesc înscrise în registrul numerelor de inventar. Receptia mijloacelor fixe se face în baza documentelor emise de furnizori, iar cumparatorul întocmeste nota de intrare în gestiune.
2. documente de evidenta a valorilor materiale (active circulante) - operatiunile de aprovizionare cu materiale, obiecte de inventar, piese de schimb solicita întocmirea a 2 documente care nu stau la baza înregistrarii în contabilitate si anume comanda si contractul economic.
Relatiile contractuale se regasesc stipulate în contractul economic, are urmatoarele elemente :
1. subiectul, respectiv partile contractuale (vânzator-cumparator)
2. o suma de bani sau o cantitate de produse, de marfuri, executare de lucrari, prestari de servicii
3. termenul de livrare sau scadenta, pretul (dobânda pentru credite, pret unitar pentru produse).
Relatiile de decontare pot îmbraca urmatoarele forme :
1. justificarea cheltuielilor efectuate
2. achitarea unor sume de bani fara a folosi numerarul, ci cu ajutorul viramentelor (dispozitie catre casierie plata/încasare, cec cu limita de suma) facute direct în conturi deschise la banci
3. plata salariilor personalului muncitor
Debitorii sunt persoane fizice/juridice care primesc bani, produse, marfuri, li se executa lucrari sau presteaza servicii având obligatia de a restitui sau achita contravaloarea lor la scadenta (o data fixata).
Creditorii sunt persoane fizice/juridice care dau cu împrumut sume de bani, livreaza produse, marfuri, executa lucrari sau presteaza servicii având dreptul de creanta, respectiv dreptul de a i se restitui suma de bani sau de a primi sume ce reprezinta contavaloarea produselor sau marfurile livrate, lucrari executate sau servicii prestate.
Clientul este ag. ec. care primeste produse, i se executa lucrari sau presteaza servicii.
Furnizorul este persoana juridica care livreaza aceste produse, executa lucrari si presteaza servicii.
Primirea si receptionarea materiilor prime si materialelor se face în baza facturii sau avizului de expeditie emis de furnizor. La primirea si receptia materiilor prime si materialelor se confrunta de obicei datele înscrise în comanda sau contractul economic cu cele din factura sau avizul de expeditie si se întocmeste nota de receptie si constatare de diferente.
Bonul de consum se întocmeste la iesirea din magazie si darea în consum a materiilor prime si materialelor. La SC care elibereaza sau dau în consum marfuri sau produse finite de acelasi fel si de mai multe ori pe zi se va întocmi fisa limita de consum.
CLIENT
Cumparator
Debitor
FURNIZOR
Vânzator
Creditor
Obligatii Drepturi de creanta
Relatii de decontare
Relatii contractuale (contract economic)
La locul de depozitare (depozit/magazie) evidenta cantitativa se tine cu ajutorul fisei de magazie pe fiecare material în parte, iar evidenta cantitativa si valorica se tine cu ajutorul fisei de cont pentru valori materiale.
3. documente de evidenta operativa a muncii si a salariilor
Foaia colectiva de prezenta (pontaj) în care se consemneaza timpul efectiv lucrat, absentele sau alte mentiuni privind personalul (învoiri, absente motivate, etc.)
Rapoartele de lucru - stau la baza calcularii drepturilor cuvenite personalului sub forma de salarii.
Lista de avans chenzinal - folosita pentru plata chenzinei a I-a
Statul de plata - utilizat la plata chenzinei a II-a.
4. documente privind evidenta marfurilor
În cazul intrarilor de marfuri se utilizeaza Factura fiscala emisa de furnizor pentru care la receptia în societate se întocmeste Nota de intrare-receptie si constatare de diferente.
În cazul vânzarilor de marfuri pentru care încasarile se efectueaza în numerar se întocmeste Monetarul si Raportul de gestiune.
În cazul vânzarilor de marfuri cu plata ulterioara se întocmeste Factura fiscala.
5. documente privind evidenta mijloacelor banesti si a operatiunilor de decontare
În relatia SC - banca, încasarile si platile în numerar se efectueaza în baza Cecului de numerar pentru încasari, iar pentru depunerea numerarului din casieria unitatii în contul bancar se utilizeaza Foaia de varsamânt. Ambele documente au regim special si se elibereaza de unitatile bancare.
În cazul SC, încasarile si platile în numerar se efectueaza prin casieria unitatii. Atât pentru încasari cât si pentru plati, compartimentul financiar-contabilemite Dispozitia de plata / de încasare catre casierie.
Dispozitia de încasare catre casierie se semneaza de compartimentul financiar-contabil si se vizeaza de conducatorul acestui compartiment, iar în baza acestei dispozitii casierul unitatii emite o CHITANTA daca suma de bani reprezinta un debit al persoanei în cauza înregistrat în evidenta societatii comerciale.
Dispozitia de plata catre casierie se întocmeste de compartimetul financiar-contabil si este vizata de conducatorul acestui compartiment, precum si de conducatorul unitatii.
Ordinul de deplasare sau delegatia este documentul în baza caruia se justifica anumite sume de bani cheltuite.
Toate documentele privind operatiuni de încasari si plati în numerar se înscriu de casier în Registrul de casa.
Plata sumelor, precum si încasarea acestora, ca rezultat al relatiilor de decontare dintre agentii economici si bugetul de stat se fac în baza Ordinului de plata.
Pentru toate operatiunile care se deruleaza prin contul bancar, unitatea primeste Extrasul de cont în care sunt trecute încasarile si platile efectuate de societate prin contul deschis la banca, document care are anexat si documentele în baza carora s-au efectuat încasarile si platile.
Documentele comune utilizate în activitatea economico-financiara suntprevazute si reglementate de Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile.

urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de contabilitate primara intr-o unitate economica.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul contabilitatii primare, fara taxa de participare.